Algemene Voorwaarden Ontlaat

 1.    Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 – Definities

1.1     In deze Algemene Voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
Ontlaat: handelsnaam van O’Prinsen & Partners V.O.F..
Afnemer: Individu of een onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, met wie Ontlaat een Overeenkomst sluit of wie een offerte aanvraagt waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Diensten: De door Ontlaat te verlenen diensten, zoals beschreven op www.ontlaat.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Platform via een browser, uitsluitend met het doel de hierop aanwezige content voor eigen gebruik te consumeren.
Overeenkomst: elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Ontlaat en de Afnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post of op elektronische wijze.
Platform: Het door Ontlaat beheerde kennisplatform, programmatuur, schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Afnemer de Diensten verleent.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden


Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1     Op alle Overeenkomsten tussen Ontlaat en haar Afnemers zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Afnemer zijn niet  van toepassing op Overeenkomsten met Ontlaat en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2     Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3     Overeenkomsten met Ontlaat komen tot stand door het plaatsen van een Schriftelijke of mondelinge (telefonische) aanvraag bij Ontlaat en de aanvaarding door Ontlaat hiervan. De Afnemer aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke aanvraag deze Algemene Voorwaarden. De Overeenkomst tussen Ontlaat en Afnemer via de website komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het  (elektronische) registratieproces op de Website van Ontlaat of een link die men via andere kanalen van Ontlaat ontvangt. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Afnemer via telefoon of Schriftelijk.
2.4     Tussen partijen geldt de inhoud van een aanvraag van de Afnemer zoals deze door Ontlaat is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de aanvraag komen voor rekening en risico van de Afnemer.
2.5     De door de Afnemer verstrekte gegevens worden verzameld, opgenomen in het klantenbestand van Ontlaat en verwerkt conform de Privacy Policy en cookieverklaring van Ontlaat.
2.6     Ontlaat is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.7     Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Ontlaat en Afnemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.


Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
3.1     Alle offertes en aanbiedingen van Ontlaat zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product en/of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt Ontlaat niet.
3.2     Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ontlaat verstrekte gegevens waarop Ontlaat zijn aanbieding heeft gebaseerd.
3.3     Ontlaat heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Afnemer te weigeren.
3.4     Ontlaat kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5     De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.6     Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Ontlaat daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ontlaat anders aangeeft.


Artikel 4 – Algemene en specifieke verplichtingen Afnemer
4.1     Afnemer zal op verzoek van Ontlaat alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn voor Ontlaat om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.


Artikel 5 – Intellectuele eigendom
5.1     Ontlaat is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en knowhow, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en gerelateerde software.
5.2     Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Ontlaat, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
5.3     Ontlaat verleent aan Afnemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Platform. Het gebruiksrecht wordt verstrekt bij de totstandkoming van de Overeenkomst en eindigt op de einddatum van de Overeenkomst.
5.4     Afnemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.
5.5     Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Ontlaat steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Afnemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Afnemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
5.6     Afnemer zal zich gedurende de Overeenkomst en daarna onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom van Ontlaat.
5.7     Zonder toestemming van Ontlaat is het Afnemer verboden de door Ontlaat verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.


Artikel 6 – Duur en beëindiging Overeenkomst
6.1     Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een overeenkomst voor bepaalde duur is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur.
6.2     Een Overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd.
6.3     Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe indien de andere partij een goed onderbouwde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming heeft verzonden en de toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn is opgelost. Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Afnemer of een door Afnemer ingeschakelde derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst en dienen te allen tijde te worden nagekomen.
6.4     Ontlaat en Afnemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;
(a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
(b) Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
(c) Afnemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Ontlaat haar activiteiten staakt of liquideert.


Artikel 7 – Rechten en plichten Ontlaat
7.1     Het platform is 24/7 toegankelijk. Als het Platform een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit, vragen wij u dit te melden door een e-mail te sturen aan info@ontlaat.nl.
7.2     Alle Diensten van Ontlaat worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst met de Afnemer Ontlaat uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens voldoende bepaalbaar in de Overeenkomst is omschreven.
7.3     Ontlaat behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Platform. Ontlaat zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Platform inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
7.4     Ontlaat kan de Diensten en/of het Platform uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Afnemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Ontlaat.
7.5     Ontlaat verzorgt een nieuwsbrief waarin Afnemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Ontlaat. Tenzij Afnemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 8 – Rechten en plichten Afnemer

8.1     Afnemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Afnemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Afnemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Ontlaat door te geven.

8.2     Afnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Ontlaat mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Afnemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op het Platform die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Afnemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van Ontlaat die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

8.3     Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Ontlaat zich het recht voor haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien Afnemer handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de bepalingen in dit artikel, zonder dat Ontlaat tot enige schadevergoeding is gehouden.

8.4     Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

8.5     Afnemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Ontlaat uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Afnemer zal op eerste verzoek van Ontlaat toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Ontlaat zal alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Ontlaat verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 9 – Abonnement en prijzen

9.1     Door Ontlaat opgegeven of met Ontlaat overeengekomen abonnementen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Afnemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Ontlaat hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst .

9.2     Afnemer komt, met betrekking tot de betaling van het abonnement of andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Afnemer mag betalingen in geen geval opschorten.

9.3     Indien Ontlaat een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering voorwaarden te verbinden.

Artikel 10 – Betaling

10.1   Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Ontlaat in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta of per direct indien dit wordt aangegeven.

10.2   Het abonnementsgeld  wordt voorafgaande aan de gebruiksperiode gefactureerd.

10.3   Betaling van het abonnementsgeld dient bij het afsluiten van het abonnement te geschieden op

basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

10.4   Ontlaat heeft te allen tijde het recht de toegang tot het Platform uit te schakelen als geen betaling

van het abonnementsgeld is ontvangen.

10.5  Afnemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Ontlaat.

10.4   De betaaltermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Afnemer derhalve zonder ingebrekestelling automatisch in verzuim en is Ontlaat gerechtigd vanaf de datum van verzuim rente in rekening te brengen van 1% per maand te berekenen over het verschuldigde bedrag.

10.5   Indien de Afnemer niet of niet tijdig betaalt, is de Afnemer aan Ontlaat naast de in artikel 10.4 bedoelde rente vanaf het moment van verzuim tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom en de verschuldigde rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten die de Afnemer verschuldigd is gelijk zijn aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, en zal deze eerst verschuldigd zijn nadat de Afnemer na het intreden van verzuim vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen.

10.6   De door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.7   De Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.

10.8   Ontlaat behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

10.9   Geleverde producten blijven eigendom van Ontlaat totdat volledige betaling inclusief incassokosten, heeft plaatsgevonden. Het risico van verlies of beschadiging van door Ontlaat geleverde producten gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer zijn gebracht.

Artikel 11 – Klachten

11.1   Ontlaat zal klachten, ontvangen binnen 14 dagen na aanvang van de klachten, binnen een redelijke termijn in behandeling nemen en zo nodig en mogelijk oplossen. indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen.

11.2   Ontlaat is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

11.3   Gebreken in de beveiliging van de door Afnemer opgeslagen informatie op de systemen van

Ontlaat en gebreken als gevolg van handelingen van Afnemer zelf of van andere Afnemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Afnemers.

11.4  Indien Ontlaat op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Ontlaat staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is. De door of vanwege Ontlaat aan Afnemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Afnemer als zodanig worden behandeld. Ontlaat is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Afnemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

11.5  De Afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dient klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht dan wel de factuurdatum Schriftelijk voor te leggen aan Ontlaat. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak in dat kader. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op.

11.6   De Afnemer die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan een aankoop die is aangegaan ‘op afstand’, behoudens wettelijke uitzonderingen op dit herroepingsrecht, gedurende zijn wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1   De totale aansprakelijkheid van Ontlaat, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Afnemer aan Ontlaat heeft betaald voor het desbetreffende product of dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van het bedrag dat aan Ontlaat is betaald voor het desbetreffende product of dienst in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan het schade toebrengende feit.

12.2   De aansprakelijkheid van Ontlaat voor indirecte schade is uitgesloten.

12.3   Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Ontlaat zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.4  Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Ontlaat, zijn niet aan Ontlaat toerekenbaar en Ontlaat is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen

Artikel 13 – Termijnen

13.1  Alle door Ontlaat genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Ontlaat spant zich in de genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Ontlaat genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Ontlaat niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2   Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ontlaat en Afnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3   Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Ontlaat gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 14 – Overmacht

14.1 Ontlaat is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 1. een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Ontlaat;
 2. onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
 3. belemmeringen als gevolg van de door Afnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
 4. werkstakingen;
 5. brand;
 6. ongeval of ziekte van personeel;
 7. Denial of Services (DoS) aanvallen;
 8. door Ontlaat onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Ontlaat afhankelijk is;
 9. algemene vervoersproblemen;
 10. Epidemie of Pandemie;
 11. overmacht van toeleveranciers van Ontlaat;
 12. overheidsmaatregelen.

14.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Ontlaat tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding verrekend.

14.3 Indien Ontlaat door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 15 – Privacy

15.1   Ontlaat respecteert de privacy van Afnemer. Ontlaat zal de persoonsgegevens van Afnemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en conform de privacy policy en cookieverklaring die via de website te raadplegen is.

15.2   Ontlaat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden.

15.3   Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Afnemer Ontlaat desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

15.4   Afnemer vrijwaart Ontlaat voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

15.5   De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ontlaat door Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij Afnemer. Afnemer staat er tegenover Ontlaat voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Ontlaat tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1   Op alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een Overeenkomst met Ontlaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.